.

Earings

28402 - Corn Husk Alt earrings
$139.00
28403 - Corn Husk earrings
$99.00
27001 - Honu Head earrings
$126.00
28501 - Flying Geese earrings
$105.00
27001A - Honu Head Earrings
$118.00
28502 - Eskimo Mask earrings
$129.00
27003 - Honu Head earrings
$108.00
20812 - Eagle earrings
$84.00
28503 - Cabin Lights earrings
$118.00
27004 - Maori Koru earrings
$127.00
20814 - Horse earrings
$94.00
20201 - Wolf Print earrings
$97.00
28505 - Twelve Triangles earrings
$104.00
27005 - Tahitian style earrings
$175.00
22978 - Northern Star earrings
$100.00
20815 - Whale earrings
$87.00
20202 - Fishing Bears earrings
$94.00
28506 - Mountain Star earrings
$107.00
27101 - Dragonfly earrings
$111.00
20904 - Maiden of the Wolf Clan earrings
$111.00
20208 - AK Whale Night earrings
$91.00
28508 - Delectable Mountains earrings
$114.00
27106 - Hummingbird earrings
$111.00
20914 - Protector earrings
$108.00
20209 - Inukshuk earrings
$125.00
28510 - Storm at Sea earrings
$105.00
20501 - Fish Run earrings
$112.00
27107 - Eagle earrings
$111.00
20916 - Seeker earrings
$111.00
20502 - Northern Lights earrings
$104.00
28511 - Palm Leaf earrings
$105.00
21326 - Flying Eagle earrings
$110.00
27108 - Whale earrings
$90.00
20918 - Guardian earrings
$107.00
20503 - Night / Day earrings
$101.00
28513 - Grape Basket earrings
$105.00
27109 - Horse earrings
$89.00
20920 - Survivor earrings
$109.00
20506 - Circle of Life earrings
$125.00
28901 - Ocean earrings
$120.00
27110 - Wolf earrings
$99.00
26101 - Wolf Town Wolf earrings
$101.00
20507 - Dancer earrings
$114.00
27111 - Bear earrings
$102.00
20601 - Bear Trax earrings
$107.00
28401 - Star earrings
$118.00
20612 - Wolf Trax earrings
$106.00
21376 - Round Raven earrings
$91.00
22334 - Salmon earrings
$124.00
22986 - Moon earrings
$98.00
22984 - Sun earrings
$104.00